درباره مرکز توسعه علوم دندانپزشکی

مرکز توسعه علوم دندانپزشکی (Development of Dental Sciences Centre) در سال ۱۳۸۵ به همت دکتر علی میرفضائلیان و جمعی از همکاران در جهت توسعه دانش و مهارت دندانپزشکان در شاخه­ های کاربردی و نوین دندانپزشکی تأسیس گردید.

این مرکز همکاری­های آموزشی خود را با جهاد دانشگاهی علوم پزشکی دانشگاه تهران در همان سال تأسیس، آغاز نمود و تبدیل به یکی از مراکز اصلی برگزاری دوره­ های جهاد دانشگاهی گردید.