جهت ارسال کارت دانشجویی و بهره مندی از کد تخفیف ویژه دانشجویان از این فرم استفاده نمایید.

فرمت تصویر ارسالی باید jpg باشد.

حداکثر حجم مجاز آپلود یک مگابایت می باشد.