تلفن تماس:
12-66597510 (21)98+

فکس:
66597514 (21)98+

آدرس ایمیل:
info@ddscentre.com

نشانی:
تهران، خیابان توحید، بین خیابان فرصت و طوسی، کوچه حاج رضائی، پ 9