نمایش 1–9 از 202 نتیجه

دوره حضوری

جامع ایمپلنت 130

دکتر احد سلیمان زاده دکتر زهرا رحمانی
دکتر احد سلیمان زاده
دکتر زهرا رحمانی
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

کران لنت 15

دکتر حوری اصل روستا دکتر امیر رضا معیر
دکتر حوری اصل روستا
دکتر امیر رضا معیر
3,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

ایمپلنت پیشرفته 15

دکتر احد سلیمان زاده
مدرس:
دکتر احد سلیمان زاده
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

دندانپزشکی کودکان 2

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
3,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

جراحی دندان عقل نهفته 4

دکتر علیرضا جهانگیرنیا
مدرس:
دکتر علیرضا جهانگیرنیا
3,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

تخصصی ونیر کامپوزیت 8

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
4,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

جامع ترمیم های پیچیده 3

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده