درباره استاد

  • مدرس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • مدرس مرکز توسعه علوم دندانپزشکی
  • مدرس جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اینستاگرام:

ddscentre@

آدرس ایمیل:

teacher@ddscentre.com