درباره استاد

  • عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 95-1392
  • مدرس مرکز توسعه علوم دندانپزشکی
  • مدرس جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و شیراز

اینستاگرام:

ddscentre@

آدرس ایمیل:

teacher@ddscentre.com