این نوشته تصویر شاخص ندارد.

درباره استاد

فرض کنید از یک کتابخانه شخص ثالث در کد خود استفاده می‌کنید. زمانی که این کتابخانه را در کد خود به کار گرفتید، این کتابخانه به بخشی از اپلیکیشن کلی شما تبدیل می‌شود. در واقع متمایز بودن این کتابخانه از نرم‌افزار شما موجب می‌شود که API-یی داشته باشد که امکان تعامل با بخش‌های دیگر کد را میسر می‌سازد.

در ادامه مثال دیگری را ارائه می‌کنیم. در طراحی شیءگرا، کد به صورت اشیایی سازمان‌دهی می‌شود. یک اپلیکیشن می‌تواند صدها شیء تعریف شده داشته باشد که می‌توانند با همدیگر تعامل داشته باشند.

  • عنوان شماره یک
  • عنوان شماره یک
  • عنوان شماره یک
  • عنوان شماره یک

اینستاگرام:

ddscentre@

آدرس ایمیل:

teacher@ddscentre.com